Bonitační řád


1. Všeobecná ustanovení

1.1. Pořadatel : Airedale Terrier Klub, Do čtvrti 1036/21, 143 00 Praha 4

1.2. Veškeré činnosti, potřebné pro pořádání bonitace dle tohoto bonitačního řádu se řídí „Řádem ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu “, který vydal ATK v souladu s požadavky Vyhlášky 192/2004 Sb. ze dne 13.dubna 2004 o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu a který byl schválen UKOZ dne 27.4.2006 pod č.j. 10290/2005-11020

1.3. Bonitace je odborná akce, jejíž úspěšné absolvování je jednou z podmínek pro zařazení psa či feny do chovu. Na bonitaci se hodnotí plemenné znaky a jejich odchylky exteriérové i povahové dle standardu. Toto hodnocení se vyjadřuje kódem, složeným z písmen a čísel, je celkovým obrazem psa a slouží k informaci o stavu plemene a jako podklad pro cílevědomý chov.

1.4. Bonitace se mohou zúčastnit psi a feny plemene Airedale Terrier s průkazem původu ve věku minimálně 15 měsíců, kteří absolvovali předepsaný svod dorostu, maximálně však do věku 8 let. Do chovu se AT zařazují po dosažení 18 měsíců.

1.5. Bonitaci zapsanou bonitačním kódem v průkazu původu nelze opakovat.

1.6. V libovolném termínu lze opakovat bonitaci psů a fen, jejichž majitelé z bonitace odstoupili. V tomto případě se bonitační kód nezapisuje do průkazu původu. Netýká se vyřazujících kódů z hodnocení exteriéru a bonitací složených před platností tohoto řádu.

1.7. Bonitace se mohou zúčastnit pouze zdravá zvířata, háravé feny musí být nahlášeny pořadateli a posouzeny odděleně tak, aby svou přítomností nemohly negativně ovlivnit ostatní psy.

1.8. K bonitaci jsou připuštěni pouze psi označení čipem.

1.9. Před bonitací musí pes absolvovat RTG kyčlí, který musí být vyhodnocen a řádně zapsán do PP.

1.10. Základní bonitace, nutná pro připuštění zvířete do chovu se skládá z posouzení exterieru a povahy.

1.11. Výkonnostní – nepovinná bonitace se skládá ze splnění základní bonitace a zápisu složené 300 bodové pracovní zkoušky. Je vyznačena v bonitačním kódu písmeny „ZK“ za druhým lomítkem.


2. Zásady pro pořádání bonitací

2.1 Pořadatelem bonitace je Klub chovatelů a přátel Airedale terrierů (dále Klub AT), jehož výbor určuje místo a datum konání po dohodě s příslušnou organizací - kynologickým klubem, na jehož půdě se bonitace koná. Klub AT zajišťuje rovněž veškeré organizační a finanční náležitosti prostřednictvím příslušných regionálních komor AT Klubu.
2.2 Bonitaci pořádají regionální komory z vlastních prostředků bez ohledu na počet bonitovaných jedinců a lze ji odvolat pouze ve zdůvodněných případech.

2.3 Povahová část bonitace se může s ohledem na místo konání provádět přímo na kynologickém cvičišti.
Nejvhodnějším místem pro umístění výstavního kruhu je přirozený zatravněný terén, vhodnou variantou je taktéž písčitý, betonový či asfaltový povrch, který však nesmí být v důsledku povětrnostních podmínek kluzký. V případě umístění výstavního kruhu v krytých halách nesmí být povrch kluzký, materiál využitý k povrchové úpravě nesmí obsahovat příměsi drobných materiálů s ostrými hranami. Pořadatel před zahájením činnosti posoudí vhodnost povrchu, prověří výskyt nebezpečných předmětů (kovové, skleněné apod.), případně zabezpečí opatření k předcházení poranění psů, v krajním případě až odvolání ukázky v takto nebezpečném prostoru.
K vymezení kruhu jsou použity zásadně pásky z takového materiálu, který nepůsobí negativně na zdraví předváděných psů a nemohou vést k jejich poranění. Konkrétně jde o polyetylenovou pásku šíře cca 15 cm, zavěšenou volně na kovových tyčích ve výšce asi 1 metr. Tyče jsou kovové, kruhového průřezu bez ostrých hran. K měření psů se využívá kovového výsuvného metru bez ostrých hran. Vážení se provádí na váze s nekluzkým povrchem.

2.4 Řešení všech nestandardních situací je v kompetenci výboru pořádající komory.


3. Práva pořadatele

Pořadatel má právo:

3.1. ve zdůvodněných případech prověřit přihlášku k bonitaci a event. ji odmítnout.

3.2. požadovat před začátkem akce od přihlášeného majitele psa či feny zaplacení poplatku. V případě neúčasti na bonitaci nebo nesplnění některé z povinností stanovených v čl. 6 se poplatek nevrací a slouží k úhradě nákladů, spojených s pořádáním akce.

3.3. neposoudit psa, který není označen odpovídajícím způsobem identifikace nebo jej není možno identifikovat vůbec

3.4. vyloučit z bonitace majitele AT, který se neřídí tímto Bonitačním řádem a zákonem č.77/2004 na ochranu zvířat.

3.5. vyloučit z účasti na bonitaci tyto psy: nebezpečné – kousavé, agresivní vůči lidem a psům, jedince s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru psa, psy nemocné nebo podezřelé z nemoci.,


4. Povinnosti pořadatele

Pořadatel je povinen:

4.1. V dostatečném termínu předem zajistit pořádání akce, obeslat potenciální účastníky a vyzvat je k účasti.

4.2. Na akci zajistit veterinární službu a kontrolovat veterinární doklady.

4.3. Zajistit hladký průběh bonitace ve smyslu tohoto řádu, zajistit všem účastníkům stejné podmínky a při posuzování povahy zabránit všem rušivým vlivům, které by mohly ovlivnit výkon psa.


4.4 Uhradit příslušným funkcionářům veškeré finanční náležitosti podle platných předpisů.

4.5. Při zahájení akce představit bonitační komisi, seznámit účastníky s průběhem akce a jejich právy a povinnostmi.

4.6 Bonitaci ukončit a předat účastníkům výsledky a příslušné doklady.


5. Práva majitele psa

5.1. Majitel psa má právo ve stanoveném termínu zaslat na adresu pořadatele přihlášku, zúčastnit se bonitace a setrvat zde po celou dobu konání.

5.2. Po seznámení s výsledkem má majitel předváděného psa či feny právo zvážit, zda si nechá zapsat bonitační kód do průkazu původu, nebo zda bude bonitaci opakovat. Netýká se jedinců, kteří obdrželi vyřazující kódy exteriérové.


6. Povinnosti majitele psa

6.1 Dostavit se včas na místo konání a po celou dobu dbát pokynů pořadatele, dodržovat bezpečnostní a veterinární předpisy.

6.2 Řídit se tímto bonitačním řádem.

6.3. Předložit potřebnou dokumentaci:
a) průkaz původu
b) potvrzení o zaplacení bonitačního poplatku
c) členský průkaz Klubu AT, jedná-li se o člena
d) očkovací průkaz nebo europas
e) veterinární potvrzení, že pes pochází z místa prostého nakažlivých chorob (tato podmínka je zmírněna popř. zpřísněna aktuálně na pozvánce dle příslušného požadavku Městské veterinární správy).

6.4. Opatřit psa:
obojkem - jakýkoliv hladký kožený, látkový (popruh) či kovový avšak dostatečně pevný, může být i víceřadý. Pes má mít pouze jeden obojek (neplatí pro antiparazitární obojky) Používání ostnatého obojku, elektrického a stahovacího obojku bez mechanické zábrany úplného zatažení smyčky a psího postroje je zakázáno!


7. Bonitační komise

7.1. Bonitační komise je tříčlenná a posuzuje kolektivně. Tvoří ji rozhodčí pro exteriér, který je
zároveň předsedou, rozhodčí pro povahu a poradce chovu. S touto komisí spolupracují figuranti, kteří dbají pokynů rozhodčího pro povahu. Předvedené jedince posuzuje bonitační komise společně. Konečné rozhodnutí o kódu exteriéru přísluší rozhodčímu pro exteriér, konečné rozhodnutí o kódu povahy přísluší rozhodčímu pro povahu.

7.2. Bonitační komise je povinna posuzovat objektivně v souladu s tímto bonitačním řádem. Člen bonitační komise nesmí posuzovat psa nebo fenu v majetku svém nebo člena rodiny.


8. Popis bonitace

8.1. Bonitace začíná nástupem psovodů se psy a kontrolou identifikace psů.

8.2. Bonitace se skládá ze dvou částí, a to hodnocení exteriéru a hodnocení povahy.

8.3. Během hodnocení exteriéru je pes měřen a vážen. Měření se provádí na rovné a pevné podložce posuvným měřítkem. Měření provádí rozhodčí pro exterier.

8.4. Bonitace končí oznámením výsledku, případně celkovým hodnocením akce.


9. Hodnocení exteriéru

9.1. Hodnocení exteriéru se provádí jednotlivě ve vymezeném kruhu a to tak, že se nejprve
posoudí psi a potom feny. Háravé feny se posuzují vždy až nakonec.

9.2. Hodnocení exteriéru se vyjadřuje kódem, který je složen z čísla (celkový vzhled) a písmen nebo
kombinací písmen (hlava, ucho, oko, chrup, skus, tělesná stavba, pohyby, srst).

9.3. Vyřazující kódy exteriéru:
0 - netypický v jakémkoliv směru
1 - chybí substance, chrtovitý
3 - výška pod hranici standardu
7 - výška nad hranici standardu
8 - příliš těžký, málo ušlechtilý
9 - neušlechtilý, hrubý, lymfatický
Da - příliš těžké uši - chybí lom
Ee - vadné uši
Ja - světlé oko
Lb - chybí jeden P1
Lc - chybí více P1 nebo P2 - P4
Ld - chybí M1 - M2
Le - chybí I
Ma - předkus
Mb - podkus
Mf - dolní špičák směřující do patra
Mg - vada čelisti
Q - kryptorchid, monorchid
Vb - nestandardní angorská srst
Wc - nedostatek pigmentu v čenichu (růžový)
Wf - vadné zbarvení srsti
Xc - vadný ocas

10. Hodnocení povahových vlastností

Hodnocení povahových vlastností se skládá ze dvou částí:
a) posouzení chování psa ve výstavním kruhu
b) zkouška povahy

10.1. K posouzení chování psa ve výstavním kruhu: Rozhodčí sleduje všechny reakce psa
při kontrole identifikace, vážení, měření, předvádění exteriéru apod. Kdykoliv v průběhu posuzování může rozhodčí pro povahu psa vyloučit pro agresivitu či bázlivost.

10.2. Zkouška povahy – povaha se posuzuje ve 3 na sebe navazujících situacích - simulace běžných životních situací psovoda a psa:

a) chování ve skupince osob
b) chování při výstřelu
c) samostatná činnost psa

Pes je v průběhu této části na předepsaném vodítku, které drží psovod pouze v jedné ruce, mírně
prověšené. Ovlivňovat psa vodítkem je nepřípustné.

K bodu 10.2a)
Psovod se psem na vodítku přichází ke skupině 4 až 6 osob (figurantů), které se stále pohybují na ploše cca 4x3 m. Uprostřed skupiny se psovod se psem zastaví a může jej posadit. Přichází k němu rozhodčí a vede rozhovor, který začíná a končí podáním ruky. Rozhodčí během rozhovoru zjišťuje bližší informace o psovi. Ve skupince nesmí být nikdo, kdo je v jakémkoliv vztahu k posuzovanému psu.

K bodu 10.2b)
Psovod se psem na vodítku opustí na pokyn rozhodčího skupinu a odchází k uvazovacímu kolíku. Během chůze se na pokyn rozhodčího vystřelí ze startovací pistole ze vzdálenosti
50 kroků. V případě potřeby může rozhodčí nařídit opakování výstřelu.

V průběhu obou disciplin může psovod psa slovně povzbuzovat.

K bodu 10.2c)
Psovod připíná psa na 1,5 m dlouhé vodítko pořadatele, které je součástí uvazovacího kolíku a odchází do rozhodčím určeného úkrytu. Pokud je pes opatřen stahovacím, nebo polostahovacím obojkem, nesmí být nastaven na stahování. Pes zůstává sám a prochází kolem něj ve vzdálenosti 2m hlasitě se bavící skupinka osob, avšak psa ignorují, nekontaktují. Na úrovní psa rozhodčí pro povahu náhle zvedne ruce nad hlavu. (Nejedná se o útok na psa, ale o emotivní projev osoby).

10.3 Výkonnostní zkouška povahy
Pokud je pes veden pracovně a může se prokázat jakoukoliv 300 bodovou výkonnostní zkouškou ( např. dle těchto zkušebních řádů : NZŘ, IPO, SchH, ZŘ SZBK ), je tato zkouška považována za nadstandardní zkoušku povahy a je uvedena za druhým lomítkem v bonitačním kódu v podobě „ZK“.
Takováto bonitace je nadstandardní a její splnění opravňuje psa k zařazení do výkonnostního chovu, pokud jsou splněny i ostatní podmínky.

Hodnocení zkoušky povahy:

0 agresivní, útočný
1 zcela bázlivý
2 nepřiměřená reakce na střelbu
3 cholerický, nervózní
4 nejistý, těkavý
5 sebevědomý, temperamentní, vyrovnaný,
6 méně odvážný, ještě temperamentní
7 klidný, dobrácký
8 flegmatický, lhostejný
9 zcela netečný, apatický

Při zadání kódu 0,1,2 a 9 (tj. číslo před lomítkem) pes nesplňuje bonitaci, ale celou bonitaci je možné opakovat

Poznámka:
Za nepřiměřenou reakci na střelbu se považuje úplné zhroucení psa, které se v reálně krátké době
nevrátí do normálu.


11. Závěrečná ustanovení

11.1. Poplatek za bonitaci stanovuje výbor pořádající komory a pro nečleny klubu je vždy vyšší.

11.2. Výsledky bonitací konaných před tímto termínem jsou platné a bonitaci nelze v žádném případě opravovat.

11.3. Tento Řád nabývá platnosti dne 1. 9. 2005